Cl'hips
  Cl'hipsBasesPremisInformaciˇEdicions anteriors  
 
 

BASES DEL CONCURS

Aquestes bases regulen l’organització, la presentació i l’atorgament de premis a videoclips musicals editats, amb l’objectiu de dinamitzar el sector de la creació audiovisual, alhora que es genera un esdeveniment significatiu per a la ciutat.

1 S’hi poden presentar peces realitzades com a suport publicitari o complementàries de treballs discogràfics de segells independents o realitzats directament pels músics.

2 Poden participar-hi discogràfiques, productores, agències de management, grups i qualsevol empresa, associació o persona relacionada amb el món de la música independent.

3 La participació és oberta a tots els creadors i creadores de qualsevol estil musical.

4 S’hi admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2007 i 2009, tots dos inclosos. No s’hi poden presentar treballs premiats en edicions anteriors.

5 Es considera creditora del premi la persona inscrita en la fitxa tècnica com a director o directora del videoclip.

6 Les persones que hi participen n’assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol tipus d’acció o reclamació que pugui arribar al Festival feta per qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a participants del Festival, els autors reconeixen ser-ne titulars legítims i que l’obra n’és original.

7 Els videoclips s’han d’enviar en un sobre tancat, amb el títol del videoclip, i passen a formar part del fons del Festival. A partir del lliurament dels videoclips, no se n’admet cap tipus de reclamació, independentment que els treballs hagin estat premiats o no.

8 S’han d’adjuntar als treballs els crèdits complets de tot el procés de producció del videoclip, que han d’incloure, com a mínim:

  • el nom del tema
  • el nom grup intèrpret
  • el nom de l'autor o autora del tema
  • el nom del director o directora del videoclip
  • el lloc de residencia del director o la directora
  • la producció
  • l'any de realització
  • la persona de contacte i adreša de contacte

9 Els treballs s’hi poden presentar en format DVD (PAL 720 x 576) o Mini DV.

10 Els treballs s’han de presentar a qualsevol dels centres culturals de la ciutat. El Centre Cultural Sant Josep (avinguda d’Isabel la Catòlica, 32) n’és el receptor final.

11 La data de presentació de les obres es tanca el divendres 8 de maig de 2009, a les 21 hores.

12 L’organització del Festival no es fa responsable de la pèrdua del material o dels danys que s’hi puguin causar durant la tramesa.

13 La composició del jurat és la següent:

El president: el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura (o persona en qui delegui).
La vicepresidenta: la regidora del Districte I (o persona en qui delegui).
Els i les vocals: cinc persones de reconeguda vàlua personal i professional del sector musical i audiovisual, més el director del Festival.
La secretària: la secretària de l’Ajuntament (o persona en qui delegui).

El jurat queda constituït amb la presència del president (o persona en qui delegui), la vicepresidenta (o persona en qui delegui), la secretària i dos vocals.

14 En la deliberació, i per preservar-ne l’objectivitat, el jurat disposarà de còpies numerades dels videoclips presentats, sense cap referència a la seva autoria.

15 La comissió organitzadora, seguint els criteris i indicacions del jurat, farà una selecció prèvia dels treballs presentats, per facilitar la deliberació.

16 El veredicte es farà públic el dissabte 6 de juny de 2009, en el decurs del Festival, i serà inapel·lable.

17 Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atesa la qualitat de les obres presentades.

18 D’acord amb les condicions establertes en l’article 2.2.1 del Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos, a partir de la data de lliurament del premi, en què podrà editar i difondre els treballs guanyadors sense finalitat lucrativa. Transcorregut aquest termini, les obres passaran definitivament als seus autors. Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de l’Ajuntament com si la fa el mateix autor, caldrà fer-hi constar que l’obra ha estat guanyadora del 5è Festival de Videoclips Independents de L’Hospitalet.

19 No s’hi accepta cap treball que a judici de la comissió organitzadora del Festival comporti una vulneració dels drets humans.

20 La comissió organitzadora del Festival resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquest reglament.

21 La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com de les decisions del jurat i la comissió organitzadora.


 
Col.laboradors